Säännöt

Nämä säännöt on hyväksytty Red Wings ry:n hallituksessa ja vuosikokouksessa. Ne on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistys- ja sääntöasioihin 30.1.2013. Ne korvaavat kaikki aikaisemmin voimassa olleet säännöt. Säännöissä on VII pykälää.

I NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Red Wings ry. Yhdistyksen kotipaikkana Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena Pääkaupunkiseutu. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on Suomi. Seura on aloittanut toimintansa 25.3.1974.

II SEURAN TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

2 § Seuran tarkoituksena on: Jääkiekon harrastuksen edistäminen siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi jääkiekkoa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti, sekä jäsentensä ruumiillisen kunnon ja henkisen vireyden kehittämisen ja ylläpitämisen avulla, kasvattaa heistä työkykynsä ja henkisten ominaisuuksiensa puolesta yhteiskunnalle hyödyllisiä kansalaisia, tarjota heille vapaa-ajan harrastuksia, sekä edistää toiminta-alueellaan seuran tarkoituksenmukaista toimintaa.

3 § Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan seura toteuttaa:

1) järjestämällä jäsenilleen urheilu- ja muita liikunnallisia harjoituksia, koulutustilaisuuksia ja kilpailuja, liikunnan ja henkisten harrastusten alaan kuuluvia näytöksiä, juhlia, kerhotilaisuuksia, sekä suullisten ja kirjallisten esitysten avulla valistaa heitä seuran tarkoitukseen liittyvissä kysymyksissä;

2) kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ynnä muiden aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja asianomaisten elinten huomiota, sekä omatoimisesti pyrkien liikuntatoiminnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen sekä muiden edellytysten luomiseen;

3) harjoittamalla julkaisutoimintaa;

4) ottamalla vastaan lahjoituksia, testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteitöjä;

5) hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen asianmukaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus-, kirjapaino- ja monistustoimintaa, sekä harjoittaen majoitus-, ravintola-, kioski- ja kahvilatoimintaa;

6) välittäen jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita sekä seuramerkkituotteita. Seuran tarkoituksena ei ole voiton takia muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

4 § seura noudattaa Suomen Liikunta- ja Urheilu ry:n jäsenliittojen jäsenenä piirin ja jäsenliittojen sääntöjä.

III SEURAN JÄSENET

5 § Seuran varsinaisiksi jäseniksi voidaan ottaa yhdistyksen tarkoituksen, toiminnan laadun ja tarkoitusperät sekä toimintamuodot hyväksyviä henkilöitä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Hallituksen päätöksellä jäsen voidaan hyväksyä ainaisjäseneksi 8§:ssä mainituilla edellytyksillä. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kuniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavasti edistäneet seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 § Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty. eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet sanotun toimintavuoden loppuun asti.

7 § hallitus voi erottaa seuran jäsenen jos hän:

- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen

- toimii seuran sääntöjen vastaisesti

- rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti

- toimii seuran ja SUL:n tai jäsenliittojen ja piirin tarkoitusperien vastaisesti

Erottamispäätöksestä erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on tehtävä kirjallisesti seuran hallitukselle neljäntoista päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedonsaantipäivästä tätä päivää lukuunottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määrätyn ajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

IV JÄSENMAKSUT

8 § Jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen sekä kannattajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous vuosittain. Jäsenmaksu on määrättävä vuosittain kiinteänä summana.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä samoin nimetä jäsen ainaisjäseneksi:

- jos hän on suorittanut jäsenmaksut ja on ollut seuran jäsen 15 vuotta

- tai suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut

- tai tehnyt seuralle huomattavan palveluksen

- tai muiden urheilullisten taikka taloudellisten syiden takia

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

V SEURAN VUOSI- JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

9 § seuran vuosikokous pidetään vuosittain 31.10. mennessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu vuosikokoukseen on julkaistava enintään neljä viikkoa ja vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä.

10 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat

3) Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

5) Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus

6) Esitetään toiminnantarkastajan lausunto

7) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

8) Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta Hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi

9) Valitaan hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan mikäli mahdollista tasapuolisesti kaikkien seuran toiminnassa olevien joukkueiden etukäteen asettamista ehdokkaista. Jokainen toiminnassa oleva joukkue voi asettaa ehdolle vain yhden ehdokkaan kerrallaan.

10) Valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja hänelle varamies

11) Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

12) vahvistetaan hallituksen seuraavaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio

13) Käsitellään johtokunnan esittämä tai jäsenten 11§ mukaisesti vireille panemat muut asiat

14) Kokouksen päättäminen

11 § seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kýmmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on thnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen ilmoittaen käsiteltäviksi halutut asiat. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asiat, jotka ovat antaneet aiheen kokouksen koollekutsumiseen. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavala kuin vuosikokoukseen. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosi- ja ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viisi päivää ennen kokousta. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat edellä mainituin tavoin siitä tehneet esityksen.

12 § seuran hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkistettava. hallitusten pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

Kaikista kokouksien pöytäkirjoista tulee toimittaa jäljennökset seuran puheenjohtajalle.

13 § kokouksessa ratkaistaan siat yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei näissä säännöissä ole jokin asian ratkaisemisesta toisin määrätty. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa aanestys suljetuin lipuin. Jokaisella jäsenmaksunsa seuran kokouksen määräämänä aikana maksaneella jäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Äänioikeutta voi seuran kokouksessa käyttää valtakirjalla. yksi jäsen voi seura kokouksessa käyttää korkeintaan 1/5 kokouksessa edustettuina olevista äänistä, vaikka hänellä olisi sitä enemmän valtakirjaääniä.

VI SEURAN HALLINTO

14 § Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja yhdeksi toimintavuodeksi valitut 5 - 20 jäsentä. hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajansa kutsusta tai jos puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

hallituksen tehtävä erityisesti on:

1) panna täytäntöön seuran kokouksen päätökset

2) Johtaa ja valvoa seuran toimintaa sekä tehdä aloitteita seuran toiminnan kehittämiseksi

3) pitää jäsenluetteloa

4) hoitaa seuran taloutta

5) laatia ja esittää vuosikokoukselle sen vahvistettavaksi seuran vuosi- ja tilikertomus

6) laatia ja esittää vuosikokoukselle sen hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

7) Kutsua koolle seuran kokoukset sekä valmistella vuosikokoukselle ja ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat

8) Toimittaa tarpeelliset tiedot seuran jäsenille

9) Hyväksy ja erottaa jäsenet

10) Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

11) Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkistettavaksi vähintään kuukautta ennen vuosikokousta

12) Hoitaa muut esille tulevat asiat

13) Nimetä tarpeelliseksi katsomat valiokunnat valmistelemaan ja hoitamaan edellä mainiyyuja tehtäviä

15 § seuran toiminta ja tilivuosi on toukokuun 1 päivästä huhtikuun 30 päivään.

16 § Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja. seuran hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden myös kahdelle muulle nimeämälleen hallituksen täysvaltaiselle jäsenelle, jotka voivat kirjoittaa seuran nimen vain yhdessä.

VII MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

17 § Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yleisten yhdistystoimintaa säätelevien määräysten puitteissa vahvistaa noudatettaviksi seuran sisäistä toimintaa järjestäviä säädöksiä, alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

18 § Näiden sääntöjen muuttaminen koskeva päätös on tehtävä 2/3 ääntenenemmistöllä kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävissä seuran kokouksissa. seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä 3/4 ääntenenemmistöllä kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävissä seuran kokouksissa.

19 § Jos seura purkautuu, varat käytetään jääkiekkoharrastuksen edistämiseen seuran kokouksen päätösten mukaisesti.

20 § sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.


   
Lisää uutisia
REDS
«  Syyskuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Kategoriat